Algemene voorwaarden Maisonne

 

Artikel 1 Definities

1.1 Maisonne is een online onderneming die zich toespitst op het verhuren van vakantiehuisjes in Frankrijk en het bemiddelen tussen verhuurders en huurders.

1.2 “Huurder”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Maisonne, zoals genoemd in artikel 1.6 en een Huurovereenkomst met Maisonne of Huiseigenaar sluit.

1.3 “Verhuurder”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Maisonne, zoals genoemd in artikel 1.6 en een vakantiehuis aanbiedt op de Website van Maisonne.

1.4 “Huurobject”: de verblijfsaccommodatie waarop de Huurovereenkomst betrekking heeft, inclusief erf, overige opstallen zoals zwembad, inventaris, gereedschappen en alle bij het vakantieverblijf behorende (roerende) zaken. Bepaalde privéruimtes kunnen voor Huurder afgesloten zijn.

1.5 “Huurovereenkomst”: de huurovereenkomst tussen Huurder en Maisonne of de huurovereenkomst tussen Huurder en Verhuurder.

1.6 “Diensten”: alle door Maisonne en/of door haar ingeschakelde derden geleverde diensten, zoals het bemiddelen tussen Huurder en Verhuurder, het toegankelijk maken van de Website voor Huiseigenaar en Huurder en het verhuren van vakantiehuisjes.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en door Maisonne gesloten (huur)overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Maisonne verrichte handelingen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Maisonne zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele voorwaarden van Huiseigenaar en/of Huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 Identiteit van Maisonne

3.1 Maisonne is in de KvK geregistreerd onder nummer 57606870. Maisonne draagt het volgende btw-identificatienummer: NL001147307B57. Maisonne is gevestigd aan de Tilburgseweg-Oost 17 (5651AG) te Eindhoven.

3.2 Maisonne is te bereiken via +31 6 42109923. Per e-mail is Maisonne te bereiken via info@maisonne.nl

 

Artikel 4 Bijzondere bepalingen

4.1 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, geldt hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald.

 

Artikel 5 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Op de rechtsverhouding tussen Maisonne en Huurders of Verhuurders is Nederlands recht van toepassing.

5.2 Alle geschillen die tussen Maisonne en Huurders of Verhuurders mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.

 

Maisonne en Huurder

Artikel 6 Huurovereenkomst met Huurder

6.1 Huurder kan met Maisonne een Huurovereenkomst afsluiten over een Huurobject voor een bepaalde periode.

6.2 De door Maisonne gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

6.3 De Huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Huurder, tenzij Maisonne onmiddellijk schriftelijk de Huurovereenkomst betwist.

6.4 Als Maisonne een boekingsbevestiging naar Huurder stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Huurovereenkomst, behoudens kennelijke verschrijvingen.

6.5 Eventuele aantekeningen en reacties van Huurder op de offerte van Maisonne maken geen deel uit van de Huurovereenkomst, tenzij Maisonne deze alsnog schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 7 Wijziging en annulering van de Overeenkomst

7.1 Maisonne is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en de geboekte periode een termijn van 7 maanden zit. De huurder heeft de mogelijkheid tot annulering tot 6 weken voor aanvang van de verblijfsperiode indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt. De door Huurder betaalde bedragen aan Maisonne worden vervolgens terugbetaald, met uitzondering van eventuele reserveringskosten.

7.2 Bij annulering dient de Huurder Maisonne hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en schriftelijk te bevestigen. Gratis annulering van de Huurovereenkomst is mogelijk, indien binnen achtenveertig (48) uur na aanvaarding van de Huurovereenkomst door de Huurder. Indien de Huurder de Huurovereenkomst annuleert van achtenveertig (48) uur na het doen van de boeking tot zes (6) weken voor de begindatum van de verblijfsperiode, is Huurder 35% van de totale huursom verschuldigd. Huurder verliest dan de door hem gedane aanbetaling. Bij een latere annulering is Huurder 100% van de prijs verschuldigd. Eventuele reserveringskosten en verzekeringspremies worden niet gerestitueerd.

7.3 Indien Maisonne het Huurobject alsnog verhuurt aan een derde, wordt de prijs die Huurder moet terugbetalen aan Maisonne verminderd met het bedrag dat Maisonne over die periode van de nieuwe Huurder ontvangt. De originele Huurder is in deze gevallen een bedrag van €50 voor extra kosten verschuldigd.

7.4 Indien de Huurder het Huurobject later intrekt of eerder verlaat dan de geboekte periode, dient de volledige huursom betaald te worden.

7.5 Indien de Huurovereenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende Huurovereenkomst. Over deze aanvullende Huurovereenkomst zal vooraf een aparte afspraak over honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

7.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Huurovereenkomst tussen Maisonne en Huurder zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Huurovereenkomst

8.1 Maisonne is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of te Huurovereenkomst te ontbinden, indien de Huurder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Maisonne goede grond heeft te vrezen dat de Huurder in die verplichting zal tekortschieten.

8.2 Voorts is Maisonne bevoegd de Huurovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Huurovereenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Huurovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

8.3 Indien de Huurder de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Maisonne gerechtigd de Huurovereenkomst enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 9 Honorering, kosten en betaling

9.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt honorering van Diensten verleend door Maisonne op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Maisonne gecommuniceerde huurprijzen zijn in euro’s en inclusief btw-kosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

9.2 Uiterlijk achtenveertig (48) uur na ontvangst van de boekingsbevestiging dient door de Huurder een aanbetaling van 35% van de huursom te zijn gedaan op de door Maisonne aangegeven bankrekening.

9.3 De huursom dient uiterlijk zes (6) weken voor aanvang van de huurperiode van het Huurobject door Huurder te zijn overgemaakt op de door Maisonne aangegeven bankrekening.

9.4 Indien huurder binnen zes (6) weken voor aanvang van de huurperiode het Huurobject boekt, dient de betaling van de volledige huursom te geschieden binnen achtenveertig (48) uur.

9.5 Indien de Huurder de factuur niet op uiterlijk de vervaldag heeft betaald, zal Maisonne hem een kosteloze betalingsherinnering toesturen, waarin de Huurder een termijn van veertien (14) dagen wordt gesteld om de betaling te voldoen. Indien Huurder hier niet aan voldoet, zal hij automatisch in verzuim zijn. De gevolgen van een niet-tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring komen voor de rekening en risico van de Huurder.

9.6 Indien Huurder binnen de gegeven termijn van veertien (14) dagen geen respons geeft op de kosteloze betalingsherinnering, is Maisonne gerechtigd de boeking te annuleren en eventueel door te verhuren. Huurder verliest dan de gedane aanbetaling.

9.7 In geval van betalingsverzuim is de Huurder een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van Maisonne ad 2%, waarbij een deel van de maand als gehele maand wordt gezien.

9.8 Indien Maisonne om haar moverende reden besluit een vordering van niet-betaling van één of meer facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Huurder, naast de gerechtelijke kosten en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het alsdan geldige Besluit dat ziet op de vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 10 Schadelogies-, reis- en annuleringsverzekering

10.1 Maisonne sluit, indien uitdrukkelijk vermeld, in samenwerking met Europeesche Verzekering de Schade Logiesverzekering voor Huurder af. Huurder is hiermee verzekerd voor Schade die ontstaat aan het Huurobject tot een maximum van €2.500 per Huurovereenkomst. De premie hiervoor is 1,5% van de totale huursom.

10.2 In bepaalde gevallen is het mogelijk voor Huurder om via Maisonne in samenwerking met Europeesche Verzekeringen ook een Annuleringsverzekering af te sluiten. Huurder krijgt bij vroegtijdige beëindiging van het verblijf de gehele reissom gerestitueerd. De premie hiervoor bedraagt 5,5% van de totale huursom.

10.3 De poliskosten van beide verzekeringen bedragen €3,50.

10.4 Indien Maisonne voor Huurder een verzekering afsluit, fungeert de boekingsbevestiging tevens als polis voor de verzekeringen afgesloten via Europeesche Verzekeringen.

10.5 Vermelde prijzen en assurantiebelasting zijn onderhevig aan (wettelijke) wijzigingen.

 

Artikel 11 Huursom

11.1 De huursom is het bedrag voor het gebruik van het Huurobject, inclusief gebruik van de inventaris.

11.2 Bij de huursom zijn de kosten van normaal gebruik van gas, water en elektriciteit inbegrepen, tenzij expliciet anders vermeld.

11.3 Bij de huursom is niet inbegrepen de huur van linnengoed, kinderbedjes, de kosten voor eindschoonmaak en toeristenbelasting, tenzij expliciet ander aangegeven.

11.4 Voor het gebruik van zwembadverwarming en airconditioning kan een toeslag worden berekend.

11.5 Eventuele extra gebruikskosten waaronder, maar niet beperkt tot, gas, water en elektriciteit kunnen achteraf worden berekend.

11.6 De in 11.3 genoemde kosten worden ingehouden van het terug te betalen bedrag van de borgsom, tenzij expliciet anders overeengekomen. Maisonne aanvaardt geen aansprakelijk voor tussentijdse wijziging van de vermelde bedragen.

 

Artikel 12 Waarborgsom

12.1 De eigenaar is gerechtigd een borg bij Huurder in rekening te brengen. De borg dient voor aanvang van de huurperiode te zijn betaald op de door eigenaar aangegeven wijze, tenzij expliciet anders overeengekomen. Na afloop van de verblijfsperiode wordt de borgsom door eigenaar teruggegeven aan Huurder, onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, vermissing en/of buitenproportioneel verbruik van energie en/of andere kosten. De hoogte van de waarborgsom staat vermeld in de boekingsbevestiging.

12.2 Maisonne heeft geen zeggenschap over de waarborgsom. Dit is een verhouding tussen de eigenaar en/of sleutelbewaarder en de Huurder. Maisonne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.

12.3 Maisonne kan de waarborgsom namens eigenaar in ontvangst nemen. Indien deze waarborgsom aan Maisonne voldaan moet worden, dient dit te worden gedaan gelijk met de restantbetaling.

12.4 Binnen zeven (7) dagen na het einde van de huurperiode wordt, eventueel door Maisonne met toestemming van de eigenaar, de waarborgsom teruggestort. Het is mogelijk dat de betalingstermijn van zeven (7) dagen niet wordt gehaald als verrekening van eventuele schoonmaakkosten, kosten voor beschadiging, gebreken, elektriciteit en andere voorzieningen nodig is.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Huurder is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Huurovereenkomst. Maisonne is niet aansprakelijk indien Huurder onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

13.2 Maisonne garandeert niet dat de Diensten te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Maisonne is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Huurder voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of het onbehoorlijk werken van de website.

13.3 Maisonne spant zich in om de juiste informatie te verschaffen aan de Huurder, maar Maisonne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft en de schade die daaruit voortvloeit.

13.4 Huurder is aansprakelijk voor de schade aan het Huurobject en de inventaris daarvan, opgelopen gedurende de huurperiode.

13.5 Maisonne is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade overkomen door Huurder tijdens de huurperiode van of door het Huurobject.

13.6 Maisonne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen.

13.7 Maisonne is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van haar verplichtingen in geval van overmacht zoals genoemd in artikel 14.

13.8 Maisonne kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor directe schade, daadwerkelijk door Huurder opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Maisonne’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Maisonne niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in de Huurovereenkomst overeengekomen bedrag.

13.9 Huurder vrijwaart Maisonne voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.

13.10 De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Maisonne.

13.11 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 14 Overmacht

14.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Maisonne, waardoor volledige of juiste nakoming van de Huurovereenkomst niet meer mogelijk is.

14.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Maisonne zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden en stakingen.

14.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Huurovereenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

14.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. In een dergelijk geval zal Maisonne overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Maisonne heeft gemaakt met betrekking tot de Huurovereenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

 

Artikel 15 Privacy en vertrouwelijkheid

15.1 Alle opgeslagen persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zoals aangegeven in de privacyverklaring.

15.2 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijk aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

 

Artikel 16 Verplichtingen van Huurder

16.1 Huurder dient bij aankomst het Huurobject en directe omgeving te inspecteren op eventuele onveilige situaties of gebreken. Indien hier sprake van is, dient Huurder onmiddellijk de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Huurder zal eigenaar voldoende tijd geven om de situatie in orde te brengen. Indien de situatie naar mening van de Huurder niet voldoende is hersteld, zal Huurder Maisonne hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

16.2 Enkel het maximale aantal en met namen genoemde personen zijn gerechtigd in het Huurobject te overnachten. Overnachting van bezoekers is enkel mogelijk na voorafgaande toestemming van Maisonne met eventuele extra kosten hieraan verbonden.

16.3 Bij het niet naleven van hetgeen in artikel 16.2 is bepaald, is de geleden schade bij voorbaat te bepalen op €150,- per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximaal toegestane aantal overschrijdt. Deze bepaling moet worden gezien als een boetebeding.

16.4 Huurder mag het Huurobject niet aan derden verhuren of in gebruik geven.

16.5 Huisdieren zijn in het Huurobject niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

16.6 Roken is in het Huurobject niet toegestaan.

16.7 Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van het Huurobject, ook voor korte tijd, dient het volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen hiervan zal Huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de Huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
16.8 De Huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Maisonne en dient zich als goed Huurder te gedragen. Maisonne gaat ervan uit dat Huurder een Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren heeft.
16.9 De Huurder is verplicht de door de Eigenaar vastgestelde (huis)regels na te leven.
16.10 Huurder die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in het Huurobject daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Maisonne van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Maisonne in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
16.11 Alle zwembaden dienen wettelijk voorzien te zijn van een alarm, afscheiding of afdekking. Huurder is verplicht het alarm in te schakelen, de afscheiding te sluiten of de afdekking te installeren zodra het zwembad niet in gebruik is.

 

Artikel 17 Aankomst en vertrek

17.1 De in de boekingsbevestiging bepaalde aankomst- en vertrektijden dienen aangehouden te worden door Huurder. Huurder is verantwoordelijk om contact op de nemen met de eigenaar dan wel sleutelbewaarder van het Huurobject indien hij buiten de genoemde tijden aankomt of vertrekt.
17.2 Maisonne is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het later vertrekken van het Huurobject door Huurder dan het aangegeven tijdstip in de boekingsbevestiging. Huurder dient een extra vergoeding per dag te betalen voor het vertrek op een later tijdstip.
17.3 Het te verwachten tijdstip van vertrek dient door de Huurder tijdig doorgegeven te worden aan de Eigenaar die samen met de Huurder de woning inspecteert.
17.4 De vakantiewoning wordt na afloop van het verblijf door de Huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd. Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet. Schade, defecten of vermissingen dienen direct door de Huurder aan de Eigenaar te worden gemeld.

 

Artikel 18 Klachten

18.1 Klachten omtrent de Diensten van Maisonne kunnen worden gemeld door middel van een e-mail naar info@maisonne.nl

18.2 Klachten met betrekking tot het Huurobject dienen uiterlijk binnen 24 uur door de Huurder bij de Eigenaar te worden ingediend.

18.3 Indien de klacht niet ter plaatse met de Eigenaar kan worden opgelost, dient Huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Maisonne. Deze zal zich inspannen de klacht zo snel mogelijk op te lossen.

18.4 Indien klachten niet bevredigend kunnen worden opgelost, dient deze door Huurder schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Maisonne. Dit kan uiterlijk tot 14 dagen na afloop van het verblijf in Huurobject.

Maisonne en Huiseigenaar

Artikel 19 Overeenkomst tussen Maisonne en Verhuurder

19.1 Tussen Verhuurder en Maisonne komt een Overeenkomst tot stand, inhoudende dat Verhuurder het Huurobject mag aanbieden op de website van Maisonne en dat deze geboekt kunnen worden door Huurder. Maisonne werkt enkel als bemiddelaar en de Huurovereenkomst is tussen Huurder en Huiseigenaar.

19.2 De door Maisonne gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

19.3 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Verhuurder, tenzij Maisonne onmiddellijk schriftelijk de Huurovereenkomst betwist.

19.4 Als Maisonne een bevestiging naar Verhuurder stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, behoudens kennelijke verschrijvingen.

19.5 Eventuele aantekeningen en reacties van Verhuurder op de offerte van Maisonne maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Maisonne deze alsnog schriftelijk bevestigt.

 

Artikel 20 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

20.1 Maisonne is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Verhuurder de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Maisonne goede grond heeft te vrezen dat de Huiseigenaar in die verplichting zal tekortschieten.

20.2 Voorts is Maisonne bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

20.3 Indien de Verhuurder uit de Overeenkomt voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Maisonne gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Verhuurder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 21 Annulering van de Huurovereenkomst

21.1 Indien de Huurder de Huurovereenkomst annuleert achtenveertig (48) uur na het sluiten van de Huurovereenkomst tot zes (6) weken voor de Huurperiode, zal Maisonne zich naar beste inspanning inzetten om nieuwe huurders voor de vrijgekomen periode te vinden.

21.2 Verhuurder ontvangt in dat geval de aanbetaling van de kale huursom, verminderd met de commissie van Maisonne. Verhuurder ontvangt enkel de gedane aanbetaling indien het Huurobject voor desbetreffende periode niet opnieuw wordt verhuurd aan een nieuwe Huurder.

 

Artikel 22 Honorering, kosten en betaling aan Maisonne

22.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgelegd andersluidend beding, geschiedt honorering van Diensten verleend door Maisonne op basis van een (elektronische) factuur. Alle door Maisonne gecommuniceerde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw-kosten, tenzij expliciet anders aangegeven.

22.2 Verhuurder betaalt Maisonne in de vorm van een commissie per boeking.

22.3 Maisonne behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, maar dit zal geen invloed hebben op de reeds bestaande Overeenkomsten.

22.4 Bij de uitbetaling van een huurovereenkomst aan Verhuurder, wordt de commissie voor Maisonne ingehouden op deze betaling.

22.5 Indien Verhuurder de factuur niet op uiterlijk de vervaldag heeft betaald, zal Maisonne hem een kosteloze betalingsherinnering toesturen, waarin de Verhuurder een termijn van veertien (14) dagen wordt gesteld om de betaling te voldoen. Indien Verhuurder hier niet aan voldoet, zal hij automatisch in verzuim zijn. De gevolgen van een niet-tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring komen voor de rekening en risico van de Huiseigenaar.

22.6 In geval van betalingsverzuim is de Verhuurder een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen van Maisonne ad 2%, waarbij een deel van de maand als gehele maand wordt gezien.

22.7 Indien Maisonne om haar moverende reden besluit een vordering van niet-betaling van één of meer facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Verhuurder, naast de gerechtelijke kosten en de in artikel 22.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform het alsdan geldige Besluit dat ziet op de vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 23 Aansprakelijkheid

23.1 Verhuurder is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodigzijn van het uitvoeren van de Overeenkomst. Maisonne is niet aansprakelijk indien Verhuurder onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.

23.2 Maisonne garandeert niet dat de Diensten te allen tijde zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Maisonne is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Verhuurder voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn of het onbehoorlijk werken van de website.

23.3 Maisonne is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.

23.4 Maisonne is niet aansprakelijk voor kosten indien Huurder niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Huiseigenaar.

23.5 Maisonne is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaan door hackers.

23.6 Maisonne is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

23.7 Maisonne is niet aansprakelijk voor schade geleden door overmacht zoals bedoeld in artikel 24.

23.8 Maisonne kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor directe schade, daadwerkelijk door Verhuurder opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Maisonne’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Maisonne niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tussen Verhuurder en Huurder overeengekomen bedrag.

23.9 Verhuurder vrijwaart Maisonne voor aanspraken van derden die verband houden met de Diensten.

23.10 De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Maisonne.

23.11 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 24 Overmacht

24.1 Onder Overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Maisonne, waardoor volledige of juiste nakoming van de Huurovereenkomst niet meer mogelijk is.

24.2 Onder Overmacht zoals in het vorige lid wordt bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Maisonne zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden en stakingen.

24.3 In geval van Overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

24.4 Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden. In een dergelijk geval zal Maisonne overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht iedere kosten die Maisonne heeft gemaakt met betrekking tot de Huurovereenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten.

 

Artikel 25 Verplichtingen Verhuurder

25.1 Dit artikel is enkel van toepassing op de Verhuurder die zelf het Huurobject aanbiedt via de website van Maisonne.

25.2 Maisonne is enkel de bemiddelende factor. Zodra een Huurder via de Website een boeking doet, hebben Verhuurder en Huurder zelf onderling contact.

25.3 Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het zo spoedig mogelijk bevestigen van de boeking, in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur.

25.4 Verhuurder stuurt na de ontvangst van de boeking van Huurder een huurovereenkomst naar Huurder.

25.5 Verhuurder is verplicht alle uit de met Huurder afgesloten huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen uit te voeren, zoals het afstemmen van aankomst- en vertrektijden, het regelen van de overdracht van de sleutel en het zorg dragen voor een schone en compleet ingerichte Huurobject.

25.6 Verhuurder dient zelf de gemaakte reserveringen door Huurders bij te houden.

25.7 Verhuurder verleent inzage in de communicatie met Huurder en de gegevens van Huurder aan Maisonne.